FN-dage

Sist oppdatert: 12.02.2024

Internationale dage for at markere og sprede viden om vigtige emner.

4 feb.

Verdens kræftdag

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene i verden. Hvert år dør omkring 10 millioner mennesker av kreft. Verdens kreftdag skal styrke den globale kampen mot kreft.

6 feb.

Samernes nationaldag

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

6 feb.

Den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse

I 2023 står over fire millioner jenter i fare for å måtte gjennomgå kjønnslemlestelse. Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse har som mål å styrke innsatsen for å eliminere praksisen.

10 feb.

Verdensdagen for bælgfrugter

Belgfrukter er både gode næringskilder og klimavennlige matalternativer. De er derfor viktige i kampen om å nå FNs bærekraftsmål nummer to, som handler om å utrydde sult, og FNs bærekraftsmål nummer 13, som handler om å stoppe klimaendringene.

11 feb.

Den internationale dag for kvinder og piger indenfor forskningen

I Norge er det omtrent like mange kvinner som menn som avlegger doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige.

13 feb.

Verdens radiodag

Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker verden over.

20 feb.

Verdensdagen for social retfærdighed

Sosial rettferdighet, likhet og likestilling er grunnleggende verdier i alle samfunn, og ligger til grunn for FNs mål om menneskelig utvikling.

21 feb.

Den internationale modersmålsdag

UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

1 mar.

Den internationale dag mod al form for diskriminering

FN jobber med å forebygge og hindre diskriminering og stigma av alle mennesker. 

3 mar.

Verdensdagen for vilde dyr og planter

Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv.

8 mar.

Den internationale kvindedag

FNs bærekraftsmål 5 skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

20 mar.

Den internationale dag for lykke

FNs bærekraftsmål er sentrert rundt målet om å skape en bedre verden. Bærekraftsmålene sikter på å få slutt på fattigdom, redusere ulikhet og beskytte planeten vår – tre aspekter som er viktige for trivsel og lykke. 

21 mar.

Den internationale dag imod racediskriminering

Dagen markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering.

21 mar.

Den internationale dag for skove

Dagens formål er å feire og å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Skogen forvalter og bruker ressurser på en bærekraftig måte, og den tar vare på skjøre økosystemer som verden trenger. 

21 mar.

Nowruz - det persiske nytår

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

21 mar.

Verdensdagen for Downs syndrom

Verdensdagen for Downs syndrom markeres for å støtte mennesker som lever med diagnosen, og for å øke kunnskapen om Downs syndrom.

21 mar.

Verdens poesidag (UNESCO)

FN-organisasjonen UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

22 mar.

Verdens vanddag

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

23 mar.

Verdens meteorologidag

Dagen markeres for å sette fokus på aktuelle temaer innenfor meteorologi, hydrologi og klimatologi. Klimaendringene er på full frammarsj og verdens vær, klima og hav forandrer seg på bakgrunn av dette.

24 mar.

Den internationale dag for retten til sandhed om menneskerettighedsbrud og for værdighed for ofrene

Dagen hedrer minnet til ofrene for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd og fokuserer på retten til sannhet og rettferdighet. 

24 mar.

Verdens tuberkulosedag

Dagen markeres årlig for å sette fokus på de ødeleggende helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av tuberkulose, og for å øke innsatsen mot den globale tuberkuloseepidemien.

25 mar.

Den internationale dag i solidaritet med FN-ansatte som bliver holdt fanget eller blevet bortført

Siden FN ble grunnlagt i 1945, har tusenvis av modige menn og kvinner mistet livet i FNs tjeneste. Flere har blitt, og flere blir fortsatt, kidnappet. Dagen markeres for å hedre alle ansatte som blir holdt fanget eller er borte.

25 mar.

International mindedag for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel

Denne dagens markeres for å rette søkelyset mot den 400 år lange afrikanske slavehandelen, minnes de som led under det brutale systemet, og støtte de som fortsatt er berørt i dag.

2 apr.

FN-dagen for bevidsthed omkring autisme

Dagen skal skape bevissthet rundt mennesker med autisme og de daglige utfordringene de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at de får den hjelpen de trenger, og hindre stigmatisering og diskriminering.

4 apr.

Den internationale dag for bevidsthed omkring miner og minerydninger

Arbeidet med minerydding er fremdeles er svært viktig. Landminer forårsaker lidelser hvert år, og minerydding er et viktig samfunnsansvar.

6 apr.

Den internationale dag for idræt, udvikling og fred

Idrett inspirerer og engasjerer milliarder av mennesker, og er et viktig verktøy i arbeidet for utvikling og fred. 

7 apr.

Mindedag over folkemordet i Rwanda

Dagen er til minne om de mange som mistet livet under folkemordet i Rwanda i 1994.

7 apr.

Verdens sundhedsdag

Verdens helsedag markeres årlig, og hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse. 

12 apr.

Den internationale dag for mennesker i rummet

FN markerer 12. april for å anerkjenne utforskningen av verdensrommet som et viktig bidrag for utvikling, og for å fremme arbeidet for at verdensrommet kun blir brukt til fredelige formål.

21 apr.

Verdensdagen for kreativitet og innovation

Kreativitet og innovasjon er nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Dermed er dette et viktig tema som FN har valgt å gi oppmerksomhet. 

22 apr.

International moderjorddag

Moder Jord-dagen blir feiret for å minne oss på at jorden gir oss liv og næring.

23 apr.

Verdens bog- og ophavsretsdag

UNESCO markerer verdens bokdag for å hylle bøker og forfattere, og oppmuntre alle til leseglede.

24 apr.

Verdens vaccinationsuge

Vaccinationer forhindrer 2-3 millioner dødsfald om året.

25 apr.

Verdens malariadag

Malaria kan både forebygges og behandles - men likevel krever sykdommen livet til mer enn 600 000 mennesker hvert år.

26 apr.

Verdensdagen for intellektuel ejendom

Gjennom organisasjonen WIPO feirer FN den 26. april hvert år hvordan immaterielle rettigheter oppmuntrer til innovasjon og kreativitet. 

26 apr.

FN's mindedag efter Tsjernobyl-ulykken

FN beregner at rundt 8,4 millioner mennesker i Belarus (tidligere Hviterussland), Ukraina og Russland ble utsatt for stråling etter ulykken ved atomreaktoren i Tsjernobyl.

28 apr.

Verdensdagen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er.

30 apr.

Den internationale jazzdag (UNESCO)

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

2 maj

Verdensdagen for tunfisk

Verdensdagen for tunfisk setter søkelys på viktigheten ved bærekraftig fiskebestander for å oppnå FNs bærekraftsmål. 

3 maj

Den internationale dag for pressefrihed

Dagen markeres for å feire grunnleggende prinsipper ved pressefriheten, evaluere pressefrihetens vilkår rundt om i verden, forsvare media fra angrep og hedre journalister som har mistet livet på jobb.

5 maj

Vesak-dagen

Vesak-dagen, fullmånedagen i mai, er den helligste dagen for millioner av buddhister rundt om i verden.

8 maj

Verdensdagen for trækfugle

Verdens dag for trekkfugler blir markert to ganger i året; den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen  i oktober.

8 maj

Mindedagen for ofrene efter 2. Verdenskrig

8. og 9. mai minnes vi ofrene etter andre verdenskrig, og behovet for å forsones etter krigen som tok 72 millioner menneskeliv.

15 maj

Den internationale familiedag

Den internationale familiedag understreger den vigtige rolle som familien har i at skabe trygge og gode liv.

16 maj

Den internationale dag for at leve sammen i fred

Dagen vil fremme forsoning, sikre fred og oppfordre til bærekraftig utvikling. 

17 maj

Verdens telekommunikations- og informationsdag

Hvert år på selveste 17. mai markerer FN den internasjonale dagen for telekommunikasjon.

20 maj

Verdensdagen for bier

Bier og andre pollinatorer, som sommerfugler, flaggermus og kolibrier, er i økende grad truet av menneskelig aktivitet. Verdensdagen for bier markeres for å øke bevisstheten om biers viktighet og intensivere bevaringsarbeidet. 

21 maj

Verdensdagen for kulturel mangfoldighed

Kulturelt mangfold er en verdifull resurs for å oppnå FNs bærekraftsmål

22 maj

Den internationale dag for biologisk mangfoldighed

Naturmangfold ligger til grunn for alt liv på jorda, og for arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling.

23 maj

Den internationale dag for at stoppe fistula-sygdommen

Skader som oppstår i underlivet under fødsel er et tydelig eksempel på behovet for helsetjenester for kvinner.

29 maj

Den internationale dag for fredsbevarende styrker

29. mai hylles alle som har deltatt i FN-styrkene, og vi minnes FN-soldatene som har mistet livet.

31 maj

Verdensdagen imod tobak

WHOs medlemsland vedtok å opprette en antirøykedag i 1987. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.

1 jun.

Den internationale dag for forældre

Denne dagen hedrer foreldre verden over. 

3 jun.

Verdens cykeldag

Anerkjennelse av sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel gjør at FN markerer sykkelens egen dag.

4 jun.

Den internationale dag for uskyldige børn udsat for angreb

Denne dagen bekrefter FNs ansvar for å beskytte barns rettigheter. 

5 jun.

Verdens miljødag

Verdens miljødag skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.

5 jun.

Den internationale dag mod ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri

Ulovlig, urapportert og uregulert fisking er blitt en økende bekymring verden over. 

8 jun.

Den internationale dag for verdens have

Havene er jordas lunger, en viktig kilde til mat og medisin, og en kritisk del av biosfæren.

12 jun.

Verdensdagen imod børnearbejde

Omkring 152 millioner børn er ofre for børnearbejde i verden i dag.

13 jun.

FN's dag for at markere opmærksomheden på albinisme

I deler av Afrika opplever mennesker med albinisme diskriminering og vold. Det er også her albinisme er mest utbredt.

14 jun.

Verdens bloddonerdag

Blodgiverdagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

15 jun.

Verdensdagen imod vold og misbrug af ældre

Dagen markerer avstand mot vold og lidelser som rammer eldre verden over. 

17 jun.

Verdensdagen for bekæmpelse af ørkenspredning og tørke

Dagen setter søkelyset på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke, i tillegg til å markere FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning.

18 jun.

Dagen for bæredygtig gastronomi

Gastronomi er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i verden. 

19 jun.

Den internationale dag imod seksuel vold i konflikter

Dagen har som formål å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep. 

20 jun.

Verdensdagen for flygtninge

Verdensdagen for flyktninger markeres hvert år, 20. juni, for å støtte og hedre mennesker som har blitt tvunget på flukt.

21 jun.

Den internationale dag for yoga

Den internasjonale yogadagen skal bidra til å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

23 jun.

FN's dag for offentligt arbejde

Dagen skal fremme viktigheten av offentlige tjenester og hedre offentlig ansatte.

23 jun.

Den internationale dag for enker

Dagen anerkjenner enkers spesielt utsatte situasjon verden over. 

25 jun.

Den internationale dag for søfolk

Denne dagen retter søkelyset på sjøfolks vilkår verden over, og anerkjenner sjøfolks bidrag til internasjonal handel og økonomi.  

26 jun.

FN-pagten underskrives

På denne dagen i 1945 ble FN opprettet i San Fransisco i USA. Kun 51 stater var med fra starten. I dag har FN 193 medlemsland.

26 jun.

Den internationale dag imod narkotika

Dagen markerer arbeidet mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. 

30 jun.

Den internationale asteroidedag

Den internasjonale asteroidedagen har som mål å øke bevisstheten om asteroidefarer og informere det offentlige om mulige trusler. 

30 jun.

Den internationale dag for parlamentarisme

Parlamenter har fått en egen dag hos FN blant annet på grunn av arbeidet deres med menneskerettigheter og fred og sikkerhet.

5 sep.

Den internationale velgørenhedsdag

Den internasjonale veldedighetsdagen markeres for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det å hjelpe andre. Veldedighet bidrar også til solidaritet, dialog og til gjensidig forståelse mellom mennesker

8 sep.

Den internationale dag for læse- og skrivefærdigheder

Mer enn 773 millioner mennesker kan ikke lese og skrive. FN markerer sitt arbeid med lese- og skriveferdigheter gjennom en egen dag.

10 sep.

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse (WHO)

FN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging for å sette søkelys på at forebyggende arbeid fungerer for å redusere antallet selvmord.

12 sep.

FN's dag for syd-syd-samarbejde

Dagen setter søkelys på utviklingssamarbeid mellom land i sør.

15 sep.

Den internationale dag for demokrati

For å vise støtte til nye eller gjenoppbygde demokrati vedtok FNs generalforsamling i 2007 å markere en egen dag for demokratiet.

16 sep.

Den internationale dag for bevaring af ozonlaget

Dagen markerer undertegnelsen av Montrealprotokollen - en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaringen av ozonlaget.

17 sep.

Verdens Patientsikkerhedsdag

Verdens pasientsikkerhetsdag oppfordrer til solidaritet og samordnet handling fra alle land og internasjonale aktører for å forbedre pasientsikkerheten.

21 sep.

Den internationale fredsdag

Siden 1981 har den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

23 sep.

International tegnsprogsdag

Dagen vil øke bevisstheten rundt tegnspråk, og vise betydningen tegnspråk har for at døve og tunghørte skal få realisert sine menneskerettigheter.

26 sep.

International dag for total afskaffelse af atomvåben ​

Et av FNs første og gjennomgående mål er å avskaffe verdens atomvåpen. 

27 sep.

Verdens turismedag ​

Verdens turismeorganisasjon UNWTO ønsker å rette internasjonal oppmerksomhet mot viktigheten turisme har for både kulturelle, politiske og økonomiske verdier. 

28 sep.

Den internationale søfartsdag

To år etter Titanic-ulykken i 1912 ble den første internasjonale konferansen om sikkerhet til sjøs avholdt i London.

28 sep.

Den internationale dag for adgang til information

Tilgang til nyansert og riktig informasjon er viktig for å forstå sin egen situasjon, sitt eget land og resten av verden. 

29 sep.

Den internationale dag mod madspild

Det finnes mer enn nok mat til alle mennesker i verden. 

29 sep.

Verdens hjertedag (WHO)

Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer, den største dødsårsaken i verden.  

30 sep.

International oversættelsesdag

Oversetting spiller en stor rolle i å binde sammen nasjoner og fremme fred, utvikling og forståelse.

1 okt.

Den internationale dag for ældre

Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene.

2 okt.

Den internationale dag mod vold

Dagen markeres på fødselsdagen til Mahatma Gandhi, frigjøringslederen som regnes som en pioner for ikkevoldelig motstandskamp.

4 okt.

Den internationale dag for by- og bosætningsproblemer

Dagen har som formål å rette søkelyset på tilstanden til byene våre, og på den grunnleggende retten til tilstrekkelig tak over hodet for alle mennesker. 

5 okt.

Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

9 okt.

Verdens post-dag

Postvesenet er en av de eldste formene for kommunikasjon, og spiller fortsatt en sentral rolle i global infrastruktur.

10 okt.

Verdensdagen for mental sundhed (WHO)

Verdensdagen for psykisk helse markeres for å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsen, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsen.

13 okt.

Den internationale dag for reduktion af katastrofer

Naturkatastrofer kommer oftest uten varsel og kan slå til hvor som helst i verden.

15 okt.

Den internationale dag for kvinner i rurale områder

Dagen anerkjenner hvor viktig kvinner på landsbygda er for matproduksjon og matsikkerhet.

16 okt.

Verdens Fødevaredag

FNs bærekraftsmål nummer 2 sier vi skal utrydde sult innen år 2030.

17 okt.

International dag for udryddelse af fattigdom

FNs bærekraftsmål er et viktig verktøy for å utrydde fattigdom innen 2030 

20 okt.

Verdens statistikdag

Statistikk gir oss kunnskap slik at politikere og statsledere kan finne fram til gode løsninger for samfunnsutviklingen.

24 okt.

Verdensdagen for information om udvikling

24 okt.

FN-dagen

FN-dagen markerer det FN har oppnådd. Dagen feires på skoler og i barnehager over hele landet. 

27 okt.

Verdensdag for audiovisuel arv (UNESCO)

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv markeres for å sette søkelyset på viktigheten av å lagre lyd, film og tv-programmer for å bevare kulturarven vår. Dagen er opprettet av UNESCO. 

31 okt.

Verdensdagen for byer

Verdens urbaniseres i et stadig økende tempo. Verdens dag for byer retter søkelyset på behovet for bærekraftig utvikling av urbane områder.  

2 nov.

International dag mod forbrydelser mod journalister

Over 1600 journalister har i perioden 2006-2023 blitt drept på grunn av sitt arbeid.

5 nov.

Verdensdag for bevidsthed om tsunamier

Tsunami er store havbølger fremkalt ved undersjøiske jordskjelv eller skred, vulkanutbrudd eller skred fra land.

6 nov.

Den internationale dag mod miljøødelæggelser i krig og væbnede konflikter

Miljøet og økosystemene er ikke bare ofre for krig, men kan og være grunnlag for krigføring

10 nov.

Verdens forskningsdag for fred og udvikling (UNESCO)

Dagen markerer forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling. 

14 nov.

Verdens diabetesdag (WHO)

463 millioner mennesker lever med diabetes, og mange står i fare for å utvikle sykdommen.

16 nov.

Den internationale tolerancedag

I en mangfoldig verden der ulike folk og individer flytter på seg, lever sammen og er avhengig av hverandre, så er toleranse essensielt for at et samfunn skal lykkes. Toleranse er en motvekt til rasisme og voldelig ekstremisme.    

18 nov.

Verdens filosofidag (UNESCO)

Verdens filosofidag ble introdusert av UNESCO i 2002 og feires den tredje torsdagen i november hvert år. 

19 nov.

Verdens toiletdag

Svært mange mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende, trygge sanitære forhold og toaletter.

20 nov.

FN's Internationale Børnedag

FNs internasjonale barnedag skal gjøre barn over hele verden klar over hvilke rettigheter de har. 

20 nov.

Afrikas industrialiseringsdag

Målet for dagen er å mobilisere det internasjonale samfunnet til å engasjere seg mer i utviklingen av industri i Afrika.

21 nov.

Verdens TV-dag

Verdens TV-dag feirer ikke TVen i seg selv, men det symbolet den er på kommunikasjon og globalisering. 

21 nov.

Verdensdagen til minde om ofrene i trafikulykker

Den tredje søndagen i november minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken.

25 nov.

Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder

Hele 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. 

29 nov.

International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk

Det palestinske folk rammes fortsatt av Israels folkerettsstridige okkupasjonspolitikk.

30 nov.

Mindedagen for ofrene for kemisk kemisk krigsførelse

Dag til minne for alle som har blitt ofre for effekten av kjemiske våpen.

1 dec.

Verdens aids-dag

Verdens aids-dag er en solidaritetsdag for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke.

2 dec.

Den internationale dag for afskaffelse af slaveri

Rundt 50 millioner mennesker i verden i dag er offer for moderne slaveri. 

3 dec.

Den internationale dag for handicappede

Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

5 dec.

Verdensdagen for jord

Vi må ta vare på verdens jordressurser for å møte menneskers økende mat-, vann- og energibehov.

5 dec.

Den internationale dag for frivilligt arbejde

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

7 dec.

Den internationale dag for civilt luftfartøj

Internasjonal luftfart organiseres gjennom FN.

9 dec.

Den internationale dag mod korruption

Målet med dagen er å bevisstgjøre folk om de negative konsekvensene av korrupsjon.

9 dec.

International dag til minde om ofrene for folkemord og til forhindring af folkemord

Alle stater har plikt til å beskytte sin befolkning mot folkemord.

10 dec.

Menneskerettighedsdagen

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

11 dec.

Den internationale bjergdag

FNs internasjonale fjelldag skal øke oppmerksomheten rundt fjell og bærekraftig utvikling i disse områdene.

12 dec.

Den internationale dag for neutralitet

FNs generalforsamling ønsker å rette oppmerksomhet mot diplomati, fred og medlemslandenes forpliktelser gjennom en internasjonal dag for nøytralitet.

18 dec.

Den internationale dag for migration

3,6% av verdens befolkning er migranter. 

20 dec.

International solidaritetsdag

Verden må stå sammen for å løse utfordringene vi står overfor og de som har minst må få hjelp fra de som har mest. Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler for sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.