Selvom FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder siger, at alle mennesker har lige rettigheder, bliver kvinder diskrimineret på mange områder, fordi de er kvinder, og enker er blandt de mest udsatte.

Millioner af enker verden over er ofre for diskrimination, ekstrem fattigdom, vold og dårlig sundhedspleje. Enker har ofte ikke ret til at arve, og må ofte ikke leje jord, arbejde eller studere.

Den Internationale Enkedag er et forsøg på at fremhæve, at livet for enker og deres børn i mange dele af verden er vanskeligt på grund af forskellige økonomiske, sociale eller kulturelle årsager.

Enker er ofte fraværende i statistikker og bliver let overset af forskere, myndigheder og civilsamfundet, på trods af at enker og deres børn er særligt udsatte for overgreb og krænkelser af menneskerettighederne.

Behov for akut opmærksomhed

For mange kvinder fører tabet af en partner til en langvarig kamp for deres grundlæggende rettigheder og værdighed. På trods af at der er mere end 250 millioner enker rundt om i verden, er enker historisk set blevet udstødt og gjort usynlige.

I dag, hvor væbnet konflikt, fordrivelse, migration og efterdønningerne af covid-19-pandemien efterlader tusindvis af kvinder enker, skal enkernes unikke oplevelser og behov bringes frem i lyset og deres stemmer høres.

Erfaringer fra tidligere viser, at enker ofte nægtes arveret, fratages ejendom efter deres partners død og kan blive udsat for stigmatisering og diskrimination. På verdensplan er det meget mindre sandsynligt, at kvinder har adgang til alderspension end mænd, så en ægtefælles død kan føre til fattigdom for ældre kvinder. I forbindelse med nedlukninger og økonomiske lukninger kan enker ikke have adgang til bankkonti og pensioner, og de kan dermed ikke betale for sundhedsydelser, hvis de bliver syge eller forsørger sig selv og deres børn. For enlige mødre og enlige ældre kvinder, der allerede er udsat for fattigdom, er dette et område, der kræver akut opmærksomhed.

Vidste du at:

  • Det er omkring 258 millioner enker rundt om i verden og af dem lever næsten én ud af ti i ekstrem fattigdom.
  • I nole dele af den østlige demokratiske republik Congo rapporteres det, at ca. 50 % af kvinderne er enker.
  • Enker bliver tvunget til at delta i skadelige, nedværdigende og til og med livstruende traditioner, som en del af begravelses- og sorgritualer.

Kilde: The Loomba Foundation

FN's markering af dagen

FN's Generalforsamling vedtog i 2011, at den internationale dag for enker skulle markeres 23. juni hvert år. Dette blev bestemt gennem resolution A/RES/65/189.

Nu, mere end nogensinde, er denne dag en mulighed for handling for at opnå fulde rettigheder for enker. Dette omfatter at give dem information om adgang til en rimelig andel af arv, jord og produktive ressourcer, pensioner og social beskyttelse, anstændigt arbejde og ligeløn samt uddannelses- og træningsmuligheder. At bemyndige enker til at forsørge sig selv og deres familier betyder også at tage fat på sociale stigmatiseringer, der skaber udstødelse og diskriminerende eller skadelige praksisser.

FN opfordrer regeringer til at træffe foranstaltninger for at sikre enkernes rettigheder, som nedfældet i international lov, herunder FN's Kvindekonvention og FN's Børnekonvention.

Lær mere