Som mennesker kan vi have følelsen af ​​god samvittighed eller dårlig samvittighed. Om samvittigheden er god eller dårlig afhænger af, om vi gjorde noget, vi opfatter som rigtigt eller forkert. Vores samvittighed kan derfor være til hjælp, og guide os til at træffe gode valg.
Den internationale samvittighedsdag markeres for at understrege samvittighedens betydning og samvittighedens rolle i at forhindre mennesker i at skade andre verbalt, fysisk, seksuelt eller mentalt.

Samvittighed, fredskultur og menneskerettigheder

Den internationale samvittighedsdag er inspireret af artikel 1 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeværd og menneskerettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed og bør handle mod hverandre i broderskabets ånd.

Artikel 1 i Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Dagen har til formål at fremme en fredskultur baseret på frihed, retfærdighed, demokrati, menneskerettigheder, tolerance og solidaritet.

Hvad er en fredskultur?

I FN resolution 53/243 «Resolution og handlingsplan for fred» opererer FN med begrebet fredskultur. Fredskultur er et sæt af værdier, holdninger, traditioner, adfærdsmåder og leveregler baseret på:

  1. Respekt for liv, voldsbekæmpelse og praktisering og fremmen af ikke-vold gennem uddannelse, dialog og samarbejde;
  2. Fuld respekt for principperne om staters suverænitet, territorielle integritet og politiske uafhængighed, samt ikke-intervention i sager, der ligger inden for den enkelte stats jura i samsvar med FN Pagten og international lov;
  3. Forpligtelse til fredelig håndtering af konflikter;
  4. Stræben efter at imødekomme de nuværende og kommende generationers udviklingsmæssige og miljømæssige behov;
  5. Respekt for og fremme af retten til udvikling;
  6. Respekt for og fremme af lige rettigheder og muligheder for kvinder og mænd;
  7. Respekt for og fremme af enhvers ret til ytringsfrihed, opinionsfrihed og information;
  8. Tilslutning til principperne om frihed, retfærdighed, demokrati, tolerance, solidaritet, samarbejde, pluralisme, kulturelt mangfoldighed, dialog og forståelse på alle niveauer i samfundet og mellem nationer; fostret af et gunstig og fredsfremmende nationalt og internationalt miljø.

A/RES/53/243

Fredskultur er et begreb, der står stærkt i FN. Erklæringen omfavner princippet om, at fred ikke bare er fravær af krig, men også aktiv handling i form af dialog, samarbejde og en fælles forståelse for, hvordan man løser konflikter på en fredelig måde. Samvittighed stopper mennesker og nationer fra at udnytte andre og er dermed en vigtig del af fredskulturen.

Verdensmålene

Vi lever i en globaliseret verden, og migration er nemmere end nogensinde. Hvis en del af verden er underudviklet og ukontrolleret, kan problemer i den region sprede sig til fredelige regioner. Derfor har verden en global forpligtelse til at hjælpe ethvert land med at udvikle sig og opnå fred.
FN's mål for bæredygtig udvikling er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030.
Den internationale samvittighedsdag giver det internationale samfund en mulighed for at fremme fred, tolerance, inklusion, forståelse og solidaritet for at opbygge en bæredygtig verden.

Historie

FN's Generalforsamling vedtog resolution A/RES/73/329 med titlen "Promoting the Culture of Peace with Love and Conscience" den 31. juli 2019. Resolutionen erklærede 5. april som den internationale samvittighedsdag.

Lær mere

FN's Verdensmål

Tema: FN, fred og sikkerhed

Tema: Menneskerettigheder