Solidaritet er en følelse af samhørighed og sammenhold mellem individer eller grupper. Det handler om, at man står sammen, står op for de mest sårbare og, i global kontekst, at man arbejder sammen for en bedre verden.

Den internationale solidaritetsdag er en dag for at:

  • fejre mangfoldighed blandt mennesker
  • minde regeringer om at respektere forpligtelser til internationale aftaler
  • øge den offentlige bevidsthed om vigtigheden af solidaritet
  • skabe debat om måder at fremme solidaritet, så vi kan nå Verdensmålene
  • opmuntre til nye tiltag for fattigdomsbekæmpelse

Solidaritet har vært en central del af FN's arbejde helt fra starten af. I en verden præget af globalisering, med stadig voksende uligheder, er det vigtigt, at solidaritetsbegrebet står stærkt. Verden må stå sammen for at løse udfordringerne, vi står overfor, og de som har mindst må få hjælp fra de, som har mest.

Verdensmålene

FN's Verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaændringerne inden 2030. For at opnå disse mål, må vi samarbejde globalt og stå sammen i solidaritet.

Et af hovedprincipperne i Verdensmålene er, at ingen skal efterlades tilbage (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Dette er eksempelvis mennesker med nedsat funktionsevne, etniske og religiøse minoriteter, piger og oprindelige befolkninger.

For at opnå Verdensmålene skal alle lande løftes frem, og de lande, som har mest, hjælpe de lande, som har mindst.

Verdensmålene

Historik

22. december 2005 vedtog FN's sikkerhedsråd resolution 60/209. Her blev solidaritet identifiseret, som en fundamental, universel værdi i det 21. århundrede. Det ble samtidig bestemt, at 20. december skulle markere den internationale solidaritetsdag.