Den internationale dag for trækfugle markeres for å øge bevidstheden om trækfugle og behovet for internationalt samarbejde for at bevare dem.

Markeringen falder to gange om året. Den anden lørdag i maj og den anden lørdag i oktober bliver der afholdt forskellige arrangement over hele verden for at øge opmærksomheden på trækfugle og deres bidrag i den global sammenhæng. Klik på linket i toppen af denne siden for at se, hvilke datoer markeringerne falder på i år.

Hvad er trækfugle?

Trækfugle er fuglearter, som flytter sig mellem sæsonerne. 

De flyver hundredevis og tusindvis af kilometer for at finde de bedste forhold og habitater for at bygge rede, fange føde, yngle og opfostre ungerne.

Når forholdene på stedet, hvor fulgene har bygget sine redder, bliver ugunstige, er det på tide at flyve videre til andre regioner, hvor forholdene er bedre til at overvintre i. Da flyverr de modt lavere breddegrader, nærmere ækvator.

De allerfleste danske fuglearter er trækfugle.

Trækfugle og verdensmålene

Verdensmål 15, Livet på land, handler om at beskytte, genoprette og fremme bæredygtigt brug af økosystemer, sikre bæredygtig skovforvaltning, bekæmpe ørkenspredning, stanse landforringelse, samt stanse tab af biodiversitet.

Trækfuglene er essentielle for mange økosystemer og bidrager til bestøvning og biodiversiteten, men bestandene bliver mindre og mindre, og derfor kræves det en indsats for at forhindre artstap.

Trækfugle står overfor et stigende antal trusler, når de rejser over de store afstande. Fuglene er afhængige af sikre steder, hvor de kan stanse for at hvile. Men landvinding, ændringer i global landbrugspraksis og krybskytteri medvirker til, at fuglenes naturlige habitater går tabt.

Stigende urbanisering, forurening og klimaforandringer udgør også trusler mod fuglenes livskvalitet og eksistens.

Historie

Verdens dag for trækfugle er en global bevidstgørelseskampagne, som fremhæver behovet for bevaring af trækfugle og deres habitater. Dagen blev markeret for første gang i 2006.

Sekretariatet for Konventionen om beskyttelse af arter, der tager på træk, og af vilde dyr (CMS), også kaldt Bonnkonventionen, og sekretariatet for Vandfugleaftalen (AEWA) har ansvar for markeringen.

CMS og AEWA er to mellemstatslige dyrelivstraktater, der er administreret as FN's miljøprogram.

FN's miljøprogram arbejder for at beskytte sårbare økosystemer og for bevarelse af naturen, og også for et stærkt internationalt samarbejde for at beskytte og bevare planeten.

Læs mere her:

FN's verdensmål 15: Livet på land

FN's miljøprogram (UN Enviroment)