Vel mål

 • Mål 1: Afskaf fattigdom

  "Afskaffe alle former for fattigdom i hele verden"

  Mer om mål 1
 • Mål 2: Stop sult

  "Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug"

  Mer om mål 2
 • Mål 3: Sundhed og trivsel

  "Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"

  Mer om mål 3
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse

  "Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

  Mer om mål 4
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

  "Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

  Mer om mål 5
 • Mål 6: Rent vand og sanitet

  "Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle"

  Mer om mål 6
 • Mål 7: Bæredygtig energi

  "Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris"

  Mer om mål 7
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  "Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

  Mer om mål 8
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  "Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation"

  Mer om mål 9
 • Mål 10: Mindre ulighed

  "Reducere ulighed i og mellem lande"

  Mer om mål 10
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  "Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige"

  Mer om mål 11
 • Grafikk for bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  "Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”

  Mer om mål 12
 • Mål 13: Klimaindsats

  ”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”

  Mer om mål 13
 • Mål 14: Livet i havet

  ”Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer”

  Mer om mål 14
 • Mål 15: Livet på land

  ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”

  Mer om mål 15
 • Grafikk for bærekraftsmål 16, Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Mål 16: Fred, rettfærdighed og stærke institutioner

  ”Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

  Mer om mål 16
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

  ”Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene”

  Mer om mål 17

Kva er FNs berekraftsmål?

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

FNs berekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Måla skal fungere som ei felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Måla blei laga på ein demokratisk måte gjennom innspel frå land over heile verda, og nesten ti millionar menneske fekk sagt si meining gjennom ei spørjeundersøking.

Forut for berekraftsmåla førte tusenårsmåla (2000-2015) til stor framgang på område som utdanning og helse, men har og blitt kritisert for kun å adressere symptoma på fattigdom. Berekraftsmåla skal gjere noko med årsakene til fattigdom, ulikskap og klimaendringar.

Eit av hovedprinsippa i berekraftsmåla er at ingen skal bli utelatne. Dei mest sårbare menneska må derfor bli prioriterert. Eksempel på ekskluderte grupper er menneske med nedsett funksjonsevne, flyktningar, etniske og religiøse minoritetar, jenter og urfolk.

Undervisningsopplegg om berekraftig utvikling

FN-sambandet har utvikla tverrfaglege læringsressursar om berekraftig utvikling og FNs berekraftsmål for alle skoleslag. 

Vi ønsker ei heilskapleg undervisning for berekraftig utvikling, som både viser det globale samspelet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold og korleis verdas utfordringar heng saman.

Norge og berekraftsmåla

FNs berekraftsmål gjeld alle land i heile verda, både rike og fattige. Måla har stor innverknad på norsk politikk – både i kommunar og lokalsamfunn og nasjonalt. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ansvaret for koordinering av regjeringas arbeid med FNs berekraftsmål.

Sjølv om mange av måla allereie er oppfylt i Norge, står det att mykje arbeid og her heime. SSBs globale indikatorer for Berekraftsmåla og Berekraftsmålrapporten viser at vi har store utfordringar med å oppnå fleire av måla. Måla Norge ligg dårlegast an til å nå, er berekraftsmål 2 «Utrydde svolt», 12 «Ansvarleg forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringane» og 15 «Livet på land».

Eit av problema er at Norge ofte prioriterer å utnytte naturens ressursar, framfor å verne økosystema og naturmangfaldet (berekraftsmål 15). I tillegg eksporterer vi mykje olje og gass (berekraftsmål 13), kaster mykje elektronisk utstyr (berekraftsmål 12) og et mykje kjøtt, noko som gjer høge metangassutslepp (berekraftsmål 2).

Stortinget og berekraftsmåla
Stortinget og berekraftsmåla. Foto: FN-sambandet

Regjeringa la fram ein nasjonal handlingsplan for måla i juni 2021, og Stortinget vedtok planen 5. april 2022.

Rapportering til FN om Norges oppfølging av berekraftsmåla

Alle land kan rapportere frivillig til FN om korleis dei jobbar med måla, og kor langt dei har kome. Norge har levert sin andre rapport til FN. Rapporten blei presentert av regjeringa på FNs høynivåforum for oppfølging av berekraftsmåla (HLPF) 14. juli 2021.

Andre sentrale rapporter