• Grafikk for bærekraftsmål 1, Utrydde fattigdom

  Mål 1: Afskaf fattigdom

  "Afskaffe alle former for fattigdom i hele verden"

  Mer om mål 1
 • Grafikk for bærekraftsmål 2, Utrydde sult

  Mål 2: Stop sult

  "Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug"

  Mer om mål 2
 • Grafikk for bærekraftsmål 3, God helse og livskvalitet

  Mål 3: Sundhed og trivsel

  "Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"

  Mer om mål 3
 • Grafikk for bærekraftsmål 4, God utdanning

  Mål 4: Kvalitetsuddannelse

  "Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring"

  Mer om mål 4
 • Grafikk for bærekraftsmål 5, Likestilling mellom kjønnene

  Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

  "Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder"

  Mer om mål 5
 • Grafikk for bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold

  Mål 6: Rent vand og sanitet

  "Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle"

  Mer om mål 6
 • Mål 7: Bæredygtig energi

  "Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris"

  Mer om mål 7
 • Grafikk for bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

  "Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle"

  Mer om mål 8
 • Grafikk for bærekraftsmål 9, Industri, innovasjon og infrastruktur

  Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  "Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation"

  Mer om mål 9
 • Grafikk for bærekraftsmål 10, Mindre ulikhet

  Mål 10: Mindre ulighed

  "Reducere ulighed i og mellem lande"

  Mer om mål 10
 • Grafikk for bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  "Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige"

  Mer om mål 11
 • Grafikk for bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  "Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”

  Mer om mål 12
 • Mål 13: Klimaindsats

  ”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”

  Mer om mål 13
 • Mål 14: Livet i havet

  ”Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer”

  Mer om mål 14
 • Mål 15: Livet på land

  ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”

  Mer om mål 15
 • Grafikk for bærekraftsmål 16, Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Mål 16: Fred, rettfærdighed og stærke institutioner

  ”Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

  Mer om mål 16
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

  ”Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene”

  Mer om mål 17

Tryk her for læse mere om det pågældende mål - og delmålene, der knytter sig til det.

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Målene blev vedtaget i New York i 2015 af regeringsledere fra alle verdens lande – og alle er dermed forpligtet til at opfylde dem, dog uden juridisk binding. Forud for vedtagelsen lå en lang demokratisk proces med bidrag fra lande over hele verden. 10 millioner mennesker fik givet deres mening tilkende gennem spørgeundersøgelse. Forud for verdensmålene var 2015-målene (2000-2015), hvor der skete stor fremgang på mange områder som f.eks. uddannelse og sundhed, men desværre ikke på de miljømæssige områder. Endvidere havde 2015-målene den svaghed, at de mest adresserede symptomer på fattigdom. 2030-verdensmålene skal også gøre noget ved årsagerne til fattigdom som ulighed og klimaforandringer. Verdensmålene er universelle og handler derfor ikke kun om ændringer i de fattige lande, men gælder alle lande og alle mennesker.
Et af hovedprincipperne i Verdensmålene er, at ingen skal efterlades - Leaving no one behind. De mest sårbare menneskene skal derfor prioriteres. Eksempelvis ekskluderede grupper som mennesker med nedsat funktionsevne, flygtninge, etniske og religiøse minoriteter, piger og oprindelige befolkninger.

Danmark og verdensmålene

FN’s Verdensmål gælder alle lande i verden – rige som fattige, store som små. Derfor har målene, og skal have, indvirkning på dansk politik både i lokalsamfund, kommuner og nationalt. På trods af at målene blev vedtaget allerede i 2015, var det først i 2017, at den danske regering kom med den første handlingsplan for realisering af Verdensmålene. En gruppe af civilsamfundsorganisationer, under de to danske NGO-netværk Globalt Fokus og 92-gruppen, besluttede herefter at lave en årlig opfølgning på, om Danmark lever op til forpligtelserne i forhold realiseringen af Verdensmålene og de ting, som Danmark har lovet i regeringens handlingsplan. Denne kaldes Spotlightrapporten og har, udover at belyse de udfordringer Danmark står overfor, endvidere til formål at komme med anbefalinger til, hvordan man, med politisk handling, kan løse de enkelte udfordringer.
Spotlightrapport 2022 er på vej – læs 2021 her
På mange måder klarer Danmark sig godt sammenlignet med andre lande. På det officielle SGD-index bliver der årligt lavet en opgørelse over, hvordan det går med realiseringen af Verdensmålene – både generelt og for hvert enkelt land. Tallene for 2022 viser, at Danmark pt. ligger nr. 2 i verden med en SDG Index Score på 85,6. Især klarer Danmark sig godt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 7 (Bæredygtig energi) og mål 10 (Mindre ulighed). Noget dårligere forholder det sig med mål 3, 4, 8, 11, 16, der kategoriseres som ”stadig udfordringer” – og endnu værre ser det ud med mål 2 (Stop Sult), mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 13 (Klimaindsats). Det er måske ikke overraskende, at Danmark halter bagefter i forhold til mål 12 og 13, da vores levevis med huse, opvarmning, forbrug, fødevarer, rejser og biler belaster klimaet mere end i mange andre lande. Faktisk ville der være behov for 4,2 jordkloder, hvis alle i verden skulle have en levestandard og et forbrug som os i Danmark (Concito). Mere overraskende er det nok, at Danmark halter bagefter i forhold til realisering af mål 2 Stop Sult, for umiddelbart er der meget få mennesker i Danmark, der sulter. Men de enkelte verdensmålene dækker over mere end blot overskriften. Til de 17 mål hører 169 delmål, der adresserer mere specifikke områder, som ikke nødvendigvis handler om den enkelte dansker, men relateres i forhold til den globale balance af forholdene for fødevarer, såsom danskernes høje forekomst af fedme, vores dårlige udnyttelse af fødekilder (eksempelvis at dyr kun opbevarer en lille del af den energi, de indtager, hvorved en ekstrem stor mængde fødekilde ender som et lille bitte stykke kød). Endvidere ses det i SDG Index Danmark, at vi har et meget stort forbrug og eksport af pesticider, hvilket anses som farlige for menneskers sundhed og de økosystemer, der fremover skal brødføde verdens befolkning.
Kig på Danmarks SDG Index Rapport her

Rapportering til FN

Alle lande kan frivilligt rapportere til FN om status på realisering af målene. Disse kaldes Voluntary National Rewievs (VNR). Denne afrapportering danner grundlag for de regelmæssige gennemgange af landenes status, som gennemgås af det højpolitiske forum HLPF (High Level Political Forum), der finder sted årligt i ECOSOC-regi. Afrapportering har til formål at udveksle erfaringer, succeser, udfordringer med henblik på at fremskynde den globale implementering af 2030-dagsordenen. Hvert år har FN’s medlemslande på skift mulighed for fremlægge deres rapport, hvorefter andre lande kommenterer på den – og kommer med anbefalinger til tiltag og forbedringer.
Danmark var til VNR-eksamen i både 2017 og 2021 – dvs. at den dansk statusrapport blev præsenteret og kommenteret ved HLPF.

Læs rapporterne og anbefalingerne her