Hvad arbejder UNDP med?

FN’s udviklingsprogram, UNDP, er et af FN’s mest centrale programmer. Deres kommissorium er at arbejde for en langsigtet udvikling ved at bistå verdens lande med rådgivning, udformning og gennemførsel af politikker, især inden for disse tre hovedområder:

  • bæredygtig udvikling
  • demokratiske styringsmodeller og fredsopbygning
  • klima- og katastrofeforebyggelse

Arbejdet er blevet væsentligt styrket i kraft af FN’ verdensmål. Det er UNDP som koordinerer og leder arbejdet med verdensmålene. FN’s verdensmål blev vedtaget af FN’s 193 medlemslande i 2015.

Fokus på menneskelig udvikling

Ud over at koordinere arbejdet med bæredygtig udvikling, arbejder UNDP også med overvågning og kortlægning af tilstanden rundt i verden i dag. UNDP udgiver årligt en omfattende rapport med titlen: ”Human Development Report”, som giver indblik i og opdateringer på den menneskelige udvikling i verden. Udviklingsrapporten lægger vægt på, at udvikling rummer mere end indtægt alene, og inkluderer således også helse, uddannelse, muligheder og friheder.

I rapporten finder man ”Human Development Index”, som måler, i hvilken grad et land er lykkedes i forhold til tre grundlæggende aspekter af menneskelig udvikling, nemlig: Forventet levealder, uddannelsesniveau og BNP per indbygger (omregnet til købekraft).

Aktuelt: Koronapandemien og klimaændringer

UNDP’s leder har udtalt, at COVID19-pandemien er den værste katastrofe, som har ramt verden siden anden verdenskrig. En del af UNDP’s arbejde er nu at hjælpe udviklingslande til at håndtere og bekæmpe pandemien. I rapporten "Beyond Recovery: Towards 2030"forsøger UNDP at rådgive beslutningstagere inden for de fire områder: Ledelse, social beskyttelse, grøn økonomi og digitale forandringer. Rapporten forsøger at hjælpe beslutningstagere i forskellige lande til at lede langsigtet både igennem og efter pandemien, i et perspektiv som strækker sig frem mod 2030.

Hvert år bruger verdens lande 423 milliarder amerikanske dollar på at subsidiere fossilt brændsel. Havde man brugt det samme beløb på koronavaccination, ville det have været tilstrækkeligt til at betale for, at hvert eneste menneske i verden blev vaccineret.

Set i lyset af klimakrisen er det samme beløb fire gange så stort som det, som er nødvendigt for at hjælpe fattige lande med at tackle klimakrisen. Med henblik på at sætte fokus på de negative effekter, som subsidier til fossilt brændsel har for mennesker og planeten, har UNDP produceret en kortfilm, hvor et af verdens mest kendte uddøde dyr, dinosauren, holder en tale til FN’s Generalforsamling.

Videoen blev lanceret i forbindelse med kampagnen «Dont Choose Extinction», som kan oversættes til «Vælg Ikke udryddelse».

Det er nu eller aldrig. Don't Choose Extinction. - UNDP

Hvordan er UNDP organiseret og finansieret?

UNDP blev oprettet i 1966 for at arbejde med bekæmpelse af fattigdom, og er vokset til at blive FN’s største program med et budget på rundt regnet 5 milliarder dollar. Programmet er unikt i FN-systemet, eftersom det er et bindeled mellem arbejdet for udvikling centralt i FN og arbejdet på landeniveau. Den måde, som samordningen sker på, er gennem UN Development Group (FN’s udviklingsgruppe) i New York og gennem UN Development Assistance Framework (FN’s rammer for udvikling) på landeniveau.

UNDP er med sine mange lande- og regionskontorer et godt eksempel på FN’s målsætning om at være til stede så mange steder som muligt. UNDP’s styrke på landeniveau ligger især i rollen som neutralt bindeled ("honest broker") mellem myndigheder og forskellige støttegivere.

UNDP’s arbejde finansieres via frivillige bidrag fra FN’s medlemslande, multilaterale organisationer, den private sektor og andre kilder. Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017.

Læs mere:

FN’s verdensmål

Tema: Bæredygtig udvikling

Tema: Fattigdom

UNDP’s hjemmeside

UNDP’s kontor i FN-byen København