Hvad laver Den Internationale Søfartsorganisation?

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) er FN's organ for regulering af international søfart. 

IMO's arbejder med at fremme samarbejdet mellem regeringer for at gøre søfarten så tryg som mulig og for at forhindre forurening fra skibe.

IMO logo
IMO logo

Endvidere arbejder IMO med:

  • generelle regler for navigation til søs
  • regler for og standardisering af radiokommunikation
  • forskning af forbedret skibsbygning og maritimt redningsudstyr
  • forebyggelse af forurening fra skibe
  • retningslinjer for søtransport af farlige stoffer
  • juridiske sager i forbindelse med ansvarsfordeling ved havforurening og fjernelse af skibsvrag

IMO dækker alle aspekter af international skibsfart – inklusiv skibsdesign, konstruktion, udstyr, bemanding, drift og afhænding – for at sikre at sektoren forbliver tryg, miljøvenlig, energieffektiv og sikker.

Hvorfor blev Den Internationale Søfartsorganisation oprettet?

Moderne skibsfart tog fart efter den industrielle revolution, da handelen mellem kontinenterne voksede. Eftersom skibsfarten var international, blev det besluttet, at det var bedst, at alle verdens lande mødtes for at diskutere søfartssikkerhed.

I marts 1948 vedtog FN en konvention som formelt oprettede Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) – senere IMO. Konventionen trådte i kraft i 1958, og IMO havde sit første møde i 1959.

Da IMO først blev oprettet, gik størstedelen af arbejdet ud på at udvikle internationale traktater og anden lovgivning om sikkerhed og forebyggelse af havforurening. I slutningen af 1970'erne var dette arbejde fuldført. IMO koncentrerer sig nu om at holde lovgivningen opdateret og sikre at den bliver ratificeret af så mange lande som mulig.

Flere store ulykker til søs, specielt med olieudslip, har øget vigtigheden af IMO. Organisationen regulerer transport af farlige stoffer og miljøforskrifter gennem de internationale aftaler. Siden terrorangrebet i New York 11. september 2001 har også antiterror-tiltag blevet sat på IMO's agenda.

I dag arbejder IMO også med at begrænse pirateri, som er en stor udfordring enkelte steder i verden. Et eksempel er Adenbugten ud for Somalia, som er en vigtig transportvej for søfart mellem Asien og Europa.

Hvordan er IMO organiseret?

Organisationen består af en hovedbestyrelse, et råd og fem komiteer med forskellige arbejdsområder. Organisationen ledes af en generalsekretær.

Hovedbestyrelsen er IMO's øverste organ. Her er alle medlemslandene repræsenteret og forsamlingen mødes hvert andet år. Hvis der er behov, som ved store ulykker eller andre problemer, mødes de oftere.

IMO's udøvende organ er et råd, som består af 40 lande. Disse er valgt af bestyrelsen for to år ad gangen. Rådet udfører det hovedbestyrelsen vedtager under deres sessioner.

IMO har sit hovedkontor i London og har 174 medlemslande.

Organisationen finansieres af de 174 medlemslande. Hvor meget hvert land betaler er baseret på størrelsen af hvert lands flåde. De største flåder i verden drives for tiden af Panama, Liberia og Marshalløerne, så de betaler den største andel af IMO's budget.

IMO og FN's Verdensmål

Som en del af FN-familien arbejder IMO aktivt for 2030-agendaen for bæredygtig udvikling og de tilhørende verdensmål. For at opnå flere af målene er verden afhængig af en bæredygtig transportsektor, som støtter verdenshandelen. 

Alt IMO arbejde er nært knyttet til FN's verdensmål 14 - Livet i havet. En stor del af IMO's rolle er at sikre skibsfarten fortsætter med at bidrage til den globale økonomi uden menneskelig aktivitet på havet forstyrrer balancen i havet.

Skibsfarten står for 2,89 % af al klimagasudslip i verden, ifølge IMO. Derfor arbejder IMO også for at mindske miljøaftrykket fra skibsfarten, så vi kan nå verdensmål 13 - Klimaindsats. 

IMO har udviklet en række tiltag for at kontrollere udslip fra skibsfartssektoren. Blandt andet var international skibsfart den første globale industrisektor, som blev underlagt obligatoriske, bindende energieffektivitetsforskrifter og standarder designet for at håndtere klimagasudslip hele industrien, takket være IMO.

Her kan du læse mere om organisationens arbejde for hvert enkelt verdensmål (Engelsk).

Læs mere

IMO's egen hjemmeside