For at verdensmålene skal lykkes, er det nødvendigt med nye og stærke partnerskaber. Regeringer, virksomheder og civilsamfundet må arbejde sammen for at opnå en bæredygtig udvikling. Verdensmålene skal fungere som en fælles, global retning og prioriteret indsats de næste 15 år. Erfaringerne fra 2015-målene viste, at denne type målrettet indsats virker, og derfor skal finansieringen af målene på plads hurtigst muligt.

Der skal investeres langsigtet i ren energi, infrastruktur, transport og informationsteknologi - særligt i udviklingslande. Der er et enormt potentiale i, at erhvervslivet involverer sig, og at de nationale myndigheder fremlægger en klar strategi for de gode samarbejder og bæredygtige mekanismer til kontrol og sikkerhed for partnerskaber.

Samtidig skal de rigeste lande bidrage med finansieringen. Det er målet, at de såkaldte "udviklede" lande skal bruge mindst 0,7 procent af BNI på bistand.

I juli 2015 på konferencen Financing for Development i Addis Ababa, Etiopien, blev FN’s medlemslande enige om en fælles finansieringsplan for målene. Derudover blev der lagt vægt på, at bistand ikke er nok til at skabe udvikling.

Ydermere er det vigtigt, at lande i fællesskab lægger vægt på:

Finansiel åbenhed og gennemsigtighed

Skat

Bæredygtige investeringer

Etisk handel

Ansvarlige lån

Menneskerettigheder

Ligestilling


Klik på et ikon for at læse mere om delmålet

 • Delmål 17.1) Finans

  National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

 • Delmål 17.2) Finans

  Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7 procent af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15 procent til 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-ydere tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

 • Delmål 17.3) Finans

  Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

 • Delmål 17.4) Finans

  Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

 • Delmål 17.5) Finans

  Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

 • Delmål 17.6) Teknologi

  Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

 • Delmål 17.7) Teknologi

  Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

 • Delmål 17.8) Teknologi

  Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

 • Delmål 17.9) Kapasitetsbygging

  International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

 • Delmål 17.10) Handel

  Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen"

 • Delmål 17.11) Handel

  Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

 • Delmål 17.12) Handel

  Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

 • Delmål 17.13) Systemiske spørgsmål - Politisk og institutionel konsensus

  Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

 • Delmål 17.14) Systemiske spørgsmål - Politisk og institutionel konsensus

  Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

 • Delmål 17.15) Systemiske spørgsmål - Politisk og institutionel konsensus

  Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

 • Delmål 17.16) Systemiske spørgsmål - Partnerskab mellem flere interessenter

  Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

 • Delmål 17.17) Systemiske spørgsmål - Partnerskab mellem flere interessenter

  Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 • Delmål 17.18) Systemiske spørgsmål - Data, overvågning og ansvarlighed

  Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

 • Delmål 17.19) Systemiske spørgsmål- Data, overvågning og ansvarlighed

  Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplererer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

Verdensmålene skal fungere som en fælles, global retning og prioriteret indsats frem til 2030. Mål 17 handler om at styrke samarbejdet, så alle lande kan sikre en bæredygtig udvikling

Hvordan ser det ud i verden?

Corona-pandemien har ført til, at flere lande kæmper økonomisk. De er præget af gældsproblemer, og evnen til at genopbygge og foretage nye investeringer er svækket.

Bistanden er rekordhøj, men en stor del går til Ukraine og flygtninge i rigere lande. Det betyder, at mange lav- og mellemindkomstlande ikke får den hjælp, de har brug for.

Flere og flere mennesker har adgang til internettet, hvilket er vigtigt for et bedre samarbejde. I 2022 havde to ud af tre personer have adgang til internettet.

At styrke det internationale samarbejde er vigtigere end nogensinde, nu hvor verden er ramt af alvorlige, globale kriser inden for både sundhed, fattigdom og klima.

Kilde: UN Sustainable Development Goals-rapport (2023)

Hvad kan du gøre?

Bliv medlem af en organisation 

En af de bedste måder at virkelig gøre en forskel på er at blive en aktiv medborger og organisere sig i samarbejde med andre. Du kan for eksempel blive aktiv i en non-profit organisation eller et politisk parti. Du kan tage udgangspunkt i en problemstilling, du brænder for, og så finde ud af, hvilke organisationer og personer, der arbejder med dette. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget!

Samarbejd med organisationer

Udforsk de muligheder, der findes. Måske kan din skole eller arbejdsplads samarbejde med en non-profit organisation, eller invitere dem til at fortælle mere om, hvorfor det, de arbejder for, er vigtigt. Sammen kan I opnå eller bidrage til vigtige forandringer i retning af et mere bæredygtigt samfund.

Del information

Har du lært noget nyt? Fortæl venner, kolleger og familie om det, eller på sociale medier. På den måde kan endnu flere engagere sig, blive aktive borgere og sammen bidrage til, at vi når FN's verdensmål!