At sikre international fred og sikkerhed har altid været FN’s hovedopgave. Derfor er mål 16 viet til at skabe fredelige og inkluderende samfund. Fred er en forudsætning for at skabe bæredygtig udvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester, samtidig med at det er vanskeligt at drive stærke statslige institutioner under konflikter.

Når eksempelvis retsvæsenet i et land fungerer dårligt, går det ud over menneskers retssikkerhed. Svage institutioner gør det også vanskeligere at stoppe korruption, bestikkelser og skatteunddragelser. Dette hæmmer den økonomiske vækst i et land og frarøver mennesker retten til grundlæggende velfærdsydelser.

Klik på et ikon for at læse mere om delmålet

 • Delmål 16.1)

  Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

 • Delmål 16.2)

  Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

 • Delmål 16.3)

  Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

 • Delmål 16.4)

  Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

 • Delmål 16.5)

  Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

 • Delmål 16.6)

  Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

 • Delmål 16.7)

  Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

 • Delmål 16.8)

  Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

 • Delmål 16.9)

  Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

 • Delmål 16.10)

  Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

 • Delmål 16.a)

  Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

 • Delmål 16.b)

  Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

Fred er en forudsætning for at skabe bæredygtig udvikling. Desværre er udviklingen inden for dette bæredygtighedsmål gået i den forkerte retning. I 2022 blev mere end 100 millioner flygtninge og fordrevne registreret for første gang, blandt andet på grund af krigen i Ukraine og andre dødelige konflikter.

Under konflikter mister mange mennesker adgang til offentlige ydelser. Derudover er det svært at drive stærke statslige institutioner under en konflikt. Når eksempelvis retsvæsenet i et land fungerer dårligt, går det ud over folks retssikkerhed.

Hvordan ser det ud i verden?

Verden er stadig langt fra at nå målet om fredelige, retfærdige og inkluderende samfund. Flere hundrede millioner mennesker bor i sårbare og konfliktfyldte lande.

I 2022 steg antallet af civile ofre med over 50 procent, meget på grund af krigen i Ukraine.

Ved udgangen af ​​2022 var 108,4 millioner mennesker tvangsfordrevet på verdensplan – en stigning på 19 millioner sammenlignet med udgangen af ​​2021 og to en halv gange så mange som for ti år siden.

Kilde: UN Sustainable Development Goals-rapport (2023)

Hvad kan du gøre?

Hæv din stemme

At ændre holdninger i samfundet er vigtigt for at slippe af med racisme, dårlig behandling af kvinder og diskrimination generelt. Alle er lige værdifulde uanset køn, etnicitet, hudfarve, orientering, kulturel og social baggrund eller funktionsevne.

Sørg for at din skole er inkluderende

Hvordan ser det ud på din skole? Er det et miljø, der inkluderer og behandler alle retfærdigt? Vær opmærksom på, hvorfor det er så vigtigt at fortsætte arbejdet med inklusion.

Sørg for at din arbejdsplads tager socialt ansvar

Tilskynd din arbejdsplads til at tage socialt ansvar og arbejde med civilsamfundet og lokale initiativer for at nå globale mål. Være en drivkraft for, at arbejdspladsen anvender ”etiske” produkter, hvor sociale forhold, klima og miljø er tilgodeset i produktionen.

Brug din stemmeret og deltag

Fordyb dig i politik og find ud af, hvilke emner der er vigtigst for dig. Demokrati gør os i stand til at påvirke, hvilke ledere vi ønsker skal styre landet og vores lokalsamfund. Stem ved skole-, kommunal-, og folketingsvalg. Du kan også blive involveret ved at melde dig ind i et politisk parti eller en organisation.