Vedtaget: 02.04.2013
Trådte i kraft: 24.12.2014
Læs mere på engelsk: Arms Trade - UNODA

Den. 2. april 2013 blev den historiske aftale vedtaget med et overværende flertal i FN's generalforsamling. Den. 7 august 2020 har 110 lande ratificeret aftalen. Våbenhandelsaftalen slår fast på et forbud mod eksport, eftersom der er fare for at våbenene som skal eksporteres, kan ende med at blive brugt til folkemord, krigsforbrydelser, organiseret kriminalitet eller af terrorister.

Aftalen skelner mellem et absolut eksportforbud og situationer, hvor der skal foretages en vurdering af våbenes potentielle skadelige virkning, før overførslen kan finde sted. Der er forbud mod eksport af våbnene eftersom en overføring ville:

  • Bryde med våbenembargo.
  • Bryde med relevante internationale aftaler som parten er en del af, specielt dem som relatere sig til overføringen af ulovlig handel af konventionelle våben.
  • Kunne bruges i forbindelse med folkemord, forbrydelser mod menneskeheden, grove brud på Geneve-konventionen fra 1949, angreb mod civile, eller andre krigsforbrydelser som er defineret ud fra andre aftaler som parten er en del af.

Hvis våbensalget ikke falder ind under ovennævnte kategorier, skal den stat som eksporterer stadigvæk foretage en grundig vurdering inden selve eksporten. Denne vurdering skal finde sted eftersom, der er stor fare for at, våbnene kan blive brugt til at undergrave fred og sikkerhed, til et brud på international humanitær ret eller et brud på menneskerettigheder, til terror eller organiseret kriminalitet, i så fald skal handlen ikke gennemføres. Staterne er også forpligtiget til at vurdere om der er risiko for kønsbaseret vold og om vold mod kvinder og børn.

Lær mer