Vedtaget: 13.12.2006
Trådte i kraft: 03.05.2008
Læs mere på engelsk: Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Selvom menneskerettigheder gælder for alle mennesker, ved vi at handicappede ekskluderes fra mange vigtige områder af samfundet såsom uddannelse, sundhed og arbejde.

Derfor vedtog FN en konvention om handicappedes rettigheder, ved FN's Generalforsamling den 13. december 2006. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008, efter at 20 lande havde givet deres endelige godkendelse. Konventionen indeholder ikke nogle nye, særskilte rettigheder, men stiller krav til, hvordan medlemsstaterne på bedst mulig måde kan sikre, at også handicappede kan nyde godt af de universelle menneskerettigheder, der er nedfældet i andre FN-konventioner. Det drejer sig særligt om at indføre love, der forbyder diskrimination, og love, der kan gøre det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at deltage på alle niveauer af samfundslivet. Medlemslandene forpligter sig til jævnligt at indlevere rapporter til en uafhængig komité, der skal overvåge implementeringen af konventionen, efter den trådte i kraft.

FN's Generalforsamling vedtog også en frivillig tillægsprotokol til konventionen. Den siger at, enkeltpersoner eller grupper som mener at rettighederne ikke bliver opfyldt efter konventionen, kan få sin sag vurderes af FN. Forudsætningen er blandt andet at alle nationale klagemuligheder først er opbrugt.

Handicap og fattigdom hænger sammen

De fleste som har et handicap bor i et fattigt land. Det er fordi at, der er en tæt sammenhæng mellem at have et handicap og være fattig.

Fattigdom fører til handicap. Mange handicap skyldes skader eller sygdomme, som kunne have været undgået hvis alle havde haft lige gode muligheder for at komme lægen. Fejlernæring, malaria eller enkelte børnesygdomme som mæslinger fører til for eksempel blindhed hvis det ikke behandles.

Handicap fører til fattigdom. Mangel på uddannelse og arbejde gør det vanskeligt for mennesker med handicap at arbejde sig ud af fattigdom. Handicappede er ofte blandt de fattigste mennesker i verden.

Gennemførelse

Medlemsstaterne forpligter sig til at indlevere en rapport til komitéen (CEERD) som overvåger gennemførelsen af konventionen. Rapporten skal indleveres hvert fjerde år.

Ressourcer